Bestilling på nettside

Fyll ut bestillings-skjema under så kontakter vi deg vanligvis ila 24 timer (mandag til fredag) for å avtale videre fremdrift

Bestillingsskjema for nettsider

Informasjon om domene navn

Vilkår for kjøp av nettsider

Etablering

Vi tar kontakt med deg, vanligvis innen 24 timer. Når vi er enige om hvilken profil du ønsker, sender du over tekst, bilder og oversikt over epost adresser du vil etablere.

Epost kontoene vil være aktiv ila 2-3 dager og nettsidene vil være ferdig og publisert ila 2-3 uker. Dersom dere har en epost løsning på eksisterende domene vil vi sørge for en overgang med kort/ingen nedetid. Vi kan også hjelpe til med å flytte epost historikk over til ny løsning om nødvendig.

Vi sørger for at du er 100% fornøyd før vi avslutter arbeidet med oppsettet.

    

Betingelser for kjøp og leveranse av Nettsider

Leveranse
Leveringstid på ordinære nettsider er vanligvis 2 uker. Dette betinger at leverandør, innen 3 dager etter bestilling, mottar bilder, logo og tekst som ønskes på siden. Ved andre behov utover standard pakkene kan leveringstiden bli utvidet (dette kan dreie seg om endring av grafiske filer, andre moduler, tilrettelegging og endring av maler osv.).

Pris
Leverandøren tilbyr 3 forskjellige faste pakker. Det kan også gjøres avtaler om løsninger og priser utover pakkene. Dersom leverandøren endrer sine priser skal dette varsles 6 mnd. i forkant. Dette varselet blir sendt til kunden via epost.

Eierskap over domene
Kunden har eierskapet til domene-navnet dersom ikke annet er spesielt avtalt. Kunden står fritt til å flytte domene-navnet sitt over til andre leverandører eller tjenester. Dette kan kun hindres av leverandør dersom det er utestående krav relatert til tjenesten.

Bindingstid
Leverandør har ingen bindingstid på nettsideløsningene. Det blir fakturert kvartalsvis og oppsigelse må være leverandøren skriftlig i hende minimum 14 dager før nytt kvartal. Dersom en løsning blir sagt opp i en fakturaperiode vil den uforkortet falle til betaling. Dersom domene-navnet blir flyttet til en annen løsning eller leverandør, er dette ikke å anse som en oppsigelse. Oppsigelse må sendes til ks@alfagruppen.no

Betaling
Etableringsavgiften blir fakturert ved bestilling med 7 dagers betalingsfrist. Løpende avgift blir fakturert kvartalsvis fra og med dato for ferdigstillelse. Dersom ferdigstillelse blir forsinket på grunn av forhold som er relatert til kunden vil løpende avgift bli fakturert fra 14 dager etter bestilling. Dersom fakturert krav går til rettslig inndrivning (som inkasso) kan leverandøren stenge tjenester som nettsider og epost.

Kundens ansvar
Kunden plikter å sende inn alt materiale som leverandøren trenger for å sette opp løsningen (f.eks. grafiske filer og tekst). Dersom leveransen er forsinket på grunn av at kunden ikke har sendt nødvendig informasjon og filer vil likevel etableringsavgiften og løpende avgifter forfalle til betaling.

Leverandørens ansvar
Leverandøren plikter å ta backup av nettsider og ta oppdateringer av sikkerhetsmoduler og andre funksjoner løpende. Leverandøren plikter også å sørge for maksimal oppetid. Leverandøren kan likevel ikke stilles til ansvar for nedetid forårsaket av 3. part sine systemer (som underleverandører osv).

Force Majeure
Ingen av partene skal anses for å ha misligholdt forpliktelsene etter avtalen i den utstrekning det kan godtgjøres at overholdelsen av den er blitt forhindret p.g.a. en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll, og som partene ikke med rimelighet kunne forutse på avtaletiden, eller unngå eller overvinne følgende av. I så fall suspenderes partenes forpliktelser etter Avtalen så lenge den ekstraordinære situasjon vedvarer. Partene skal så lenge force majeure situasjonen vedvarer, i rimelig utstrekning yte hverandre gjensidig informasjon om alle forhold som måtte antas å være av betydning for den annen part.
Avtalen bortfaller dersom partene blir enige om det eller partens oppfyllelse er uteblitt eller må antas å utebli i mer enn 90 dager og det dessuten er gitt 30 dagers hevingsvarsel.

Konflikter
Konflikter mellom partene vedrørende gjennomføringen av og innholdet i Avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom minnelig avtale ikke oppnås, hører saken under de ordinære domstoler med Leverandøren sin lokale tingrett som avtalt verneting.


nb_NONorwegian