Hvem trenger kurset

Alle daglige ledere i norske bedrifter er lovpålagt å ha opplæring innen HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet).

Med vårt kurs får du kursbevis som dokumenterer at du er innenfor lovens krav. Du kan videre bruke kurset som et oppslagsverk da du har ubegrenset tilgang til det. 

Vi tilbyr også pakkepris som inkluderer HMS System

Oppdag mer

Lover og regler

Alle arbeidsgivere  har plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.   Arbeidsmiljøloven § 3-5   slår fast at det er arbeidsgiver som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Andre ledere i bedriften
Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere,skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetmessig forsvarlig måte, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

§ 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

(1)  Arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

(2) Departementet kan i forskrift gi nærmere krav til opplæringen.

Les Arbeidsmiljøloven § 3-5 her

§ 3-2.Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten

 • (1) For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
  – at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig,
  – at arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte,
  – sakkyndig bistand når dette er nødvendig for å gjennomføre lovens krav.
 • (2) Når det ikke på annen måte kan tas forholdsregler for å oppnå tilstrekkelig vern om liv eller helse, skal arbeidsgiver sørge for at tilfredsstillende personlig verneutstyr stilles til arbeidstakers rådighet, at arbeidstaker gis opplæring i bruken av utstyret og at det tas i bruk.
 • (3)  Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.
 • (4)  Departementet kan gi forskrift om gjennomføringen av bestemmelsene i denne paragraf. Departementet kan også i forskrift gi nærmere bestemmelser om personlig verneutstyr, herunder om:
  – utforming, merking mv.
  – bruk, vedlikehold mv.
  – prøving, sertifisering og godkjenning
  – godkjenning av organer som skal utøve kontroll knyttet til produksjon av personlig verneutstyr.

Les om Arbeidsmiljøloven § 3-2 her

§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
 6. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
 7. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
 8. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen
 9. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

Det er krav om at punkt 4 til 8 må dokumenteres skriftlig.

Les mer om Internkontrollforskriften §5 her

Priser på HMS (DLK) kurs

HMS Kurs - 1 Lisens

kr 1490

 • Ubegrenset tilgang til kurset
 • Kursbevis lastes ned
 • Kan brukes som oppslagsverk
 • Tilfredsstiller lovens krav

HMS Kurs - fra 2 Lisenser

kr 990 / lisens

 • Ubegrenset tilgang til kurset
 • Kursbevis lastes ned
 • Kan brukes som oppslagsverk
 • Tilfredsstiller lovens krav

HMS Kurs - fra 5 Lisenser

kr 790 / lisens

 • Ubegrenset tilgang til kurset
 • Kursbevis lastes ned
 • Kan brukes som oppslagsverk
 • Tilfredsstiller lovens krav