Markedets beste vilkår!

Hos oss får du et av markedets beste HMS System (Internkontroll system) til markedets absolutt beste vilkår:

 • Ingen etableringskostnader
 • Ingen bindingstid
 • Fra 250 kr. pr. mnd. 

Med vårt HMS system sikrer du at bedriften opererer innenfor loven sine krav til HMS arbeid. Vi har markedets beste vilkår med lav månedlig pris, ingen binding og ingen etableringspris. Bestill idag og ditt system er aktivt innen få timer.

Vi har også HMS kurs. Trykk her for å lese mer om kursene våre  

Les mer om vårt HMS System

Fleksibelt system

Systemet kan tilpasses dersom du har behov for skjemaer og funksjoner utover standardpakken

Personalhåndtering

I systemet finner du arbeidsavtaler + lover og regler på mange språk

Arkiv

Du kan laste opp egne maler, ferdigutfylte dokumenter og bilder fra utført arbeid

Web-basert

Systemet er web-basert og fungerer like godt på mobil, tab og pc. Det er alltid tilgjengelig

BRANSJENS ENKLESTE SYSTEM

Vi har brukt mye tid og energi på å utvikle et HMS System som passer for alle små og mellomstore bedrifter som har enkle behov men likevel ønsker å holde seg innenfor lover og regler.

Må jeg ha HMS System tenker du? Ja, du må ha et system som inneholder alle nødvendige dokumenter til ditt HMS arbeid. Du må videre kunne dokumentere ovenfor Arbeidstilsynet at bedriften din jobber aktivt med HMS.

Under kan du lese litt om lover og regler og hvilke krav som stilles både til systemet og til hvem som må ha et system for HMS arbeid (Internkontroll). 

Alle bedrifter har et lovpålagt krav om å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Også enkeltmannsforetak og AS der eier er eneste ansatte har krav til HMS System. Hvilke bedrifter dette inkluderer og er utelatt i denne regelen står omtalt i  Arbeidsmiljøloven § 1-2

Innholdet i HMS Systemet og HMS arbeidet reguleres i  internkontrollforskriften § 5    og  arbeidsmiljøloven § 3-1.

§ 1-2. Hva loven omfatter

1 Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven

2 Unntatt fra loven er:

 • sjøfart, fangst og fiske, herunder bearbeiding av fangsten ombord i skip
 • militær luftfart som omfattes av luftfartsloven. Departementet kan gi forskrift om unntak fra loven for sivil luftfart og annen statsluftfart enn militær luftfart og om særregler for slik luftfart

Les mer om Arbeidsmiljøloven § 1-2 her

§ 3-1. Hva loven omfatter

1.  For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

2. Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

 • fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 • ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
 • kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen
 • under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak
 • iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov
 • sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
 • sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det
 • foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt

Les mer om Arbeidsmiljøloven her

§ 5. Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon

Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve krav i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Internkontroll innebærer at virksomheten skal:

 1. sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
 2. sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
 3. sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
 4. fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 5. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
 6. ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
 7. kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
 8. iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen
 9. foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

Det er krav om at punkt 4 til 8 må dokumenteres skriftlig.

Les mer om Internkontrollforskriften §5 her

PRISER PÅ HMS SYSTEM

HMS System - mnd. fakturering
Etablering: Kr.0

kr 300/ mnd

 • Eget dokumentarkiv
 • Ingen bindingstid
 • Utkast på Risikovurdering
 • Løpende oppdateringer

HMS System kvartalsvis fakturering
Etablering: Kr.0

kr 275/ mnd

 • Eget dokumentarkiv
 • Ingen bindingstid
 • Utkast på Risikovurdering
 • Løpende oppdateringer

HMS System halvårlig fakturering
Etablering: Kr.0

kr 250/ mnd

 • Eget dokumentarkiv
 • Ingen bindingstid
 • Utkast på Risikovurdering
 • Løpende oppdateringer